注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

m13883885155的博客

 
 
 

日志

 
 

拼读乐园  

2014-09-14 09:51:36|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
                (1)b  p  m  f


pù  bù           bù  pǐ             pá  pō 

 

bà  ba           dà  fó             fù  mǔ   

 

fǔ mō         pí  fū           mō yú     

 

mù wū        yī fu           fā yá    

 

 yí  mā        mǎ yǐ          yǔ  yī     

 

pó  po           mù mǎ

 

 

 

 

 

                      (2) d  t  n  l

tǔ dì     mù tī    tù 子      

 

dì  di    dú tí    dǎ dī     

 

dá  tí    dà mǐ    lǜ 色    

 

dǎ bǎ   tà bù  dà bā车        

 

dà dù pí  nǎlǐ  là bǐ           

 

nǚ 儿     ní tǔ     mǎ lù

 

毛lǘ      nǔlì    dà lì 士

 

 

        

 

          (3)ɡ  k  h

 

mó  ɡu     hú  lu      kě lè

 

dǎ  ɡǔ     ɡē  ɡe      bù ɡǔ

 

tú  huà    huā duǒ     kuǎ tā

 

 hú li    ɡuǒ pí      huá huá 

 

kǔ ɡuā    má huā      huǒ ɡuō    

 

luò  tuo    ɡuò hé    hé huā  

 

hā mì ɡuā    huà tú   luó ɡǔ

                

        (4)j  q  x


jiā  jù      ɡuó jiā    jiǎ  fà

 

ɡuò qù       jù  lí     xǔ  duō

 


lè  qù       jú huā     hú  xū  

 


jī  jí       ɡē qǔ     dā jī mù
jù  dà      jì xù     mǔ jī        
xià wǔ   xī ɡuā   xià qí            

  

ɡuó qí    bō luó  

 

(5)z  c  s

 

zuò zī    zuò xià     zǔ guó  

 

cè  suǒ     lǜ sè    cā bōli

  

zǐ sè      zì mǔ     cí qì

 

cuò wù    cū xì      zì jǐ

 

sī guā   jú zi       zá jì

 

kù zi    sù dù       tǔ sī

 

zǐ nǚ    zì sī         

 

  zǔ  fù  hé  zǔ  mǔ  yì   qǐ  cā  

   bō  li。

 

 lì  li 、 nà  na  hé  wǒ  yì   qǐ  dú  

   zì  mǔ。 


             (6)zh  ch  sh  r

 

zhè lǐ   chū qù    huǒ chē  chū 

 

rú guǒ  zuò zhě  zhuā zhù    rè qì

 

dú shū  chú shī   shuō huà   zhuō zi 

 

dú shé  zhī shi     lì shǐ   dà  shù

 

rì    shuā kǎ     rě huò     zhuǎ zi

 

shǔ shù  hē chá   shí zì     zhú zi

 

chǐ zi   là  zhú  huò  chē     

  

1. zhè shì qī zhī dà  zhī zhū 。

 

2. shū shu  qí chē ,bó bo zuò chū zū chē 。           (7)  y   w

yǐ zi   yī fu       ā yí       wū yā

 

yú cì  yù mǐ  xià yǔ  yì sī

 

yá chǐ  yú  shì  fā yá       yì  shù

 

kě yǐ     dé  yì     wá wa   wàzi


wā wā dà  kū  wò  shì    cuò  wù 

 

(8)ai  ei  ui

 

bái cài    pái duì  mǎi  cài     tài guó 

 

kāi shuǐ wū guī    huǒ chái  zhuā zéi

 

mài zi    dà hǎi     chá bēi     měi lì   

 

yī guì   nèyī     qì  wèi    zuǐ ba   

 

cǎi bǐ  wǔ tái  bǐsài  wǔ shuì    


zhāi huā  qì shuǐ  kāi huì 

 

wú kě nài hé    xǐ nù āi lè      méi fēi sè wǔ

 

1、tā shì yí ɡè nǚ há zi 

 

2、wǒ de chá bēi shì bái sè de。


 

 

          (9)ɑo    ou    iu

shū  bāo    pǎo bù     xiǎo  tōu    táo  qì

         

zuò  cāo    xiǎo cǎo    lóu  tī      zhōu  mò  

      

zǒu  lù    dǎ  rǎo     shòu ròu     jiāo huā 

      

hē  jiǔ      zú qiú     diū  diào    xiū  xi 

       

gāo ǎi   fā shāo  zhāo shǒu   kǎo  shì

 

  lǜ  yóu  yóu      

                                                             

1xiǎo  māo ài  chī yú。

                        

2niú  niu  zài  tī  qiú。   


 

                (10)ie  üe   er

xiāo miè   liū  zǒu   jiē  dào   dié bèi zi

  

niē  ní  rén     qié  zi     pí  xié     jiù  mā

 

xiù  huā    jié  yuē     jiě  jué   yuē  huì

 

hú  dié     quē  shǎo   xuē  zi    jié   rì   

 

xué  xiào    yì   xiē    má  què    xià  xuě

 

qiē  cài     ěr  duō     èr  shí    ér zi

 

jiè  shū     liè  kāi     yuè  qiú                     (11)an  en  in  

qín  cài     jǐn  jí    qīn  rén    duān  shuǐ

  

bān jiā    bēn  pǎo  huā fěn   huī chén

 

dān xīn   dǎn xiǎo  jiǎo  yìn   chī  fàn

 

liú  hàn     nán  nǚ    yīn  yuè    hěn  duō

 

qián  jìn    yè  wǎn    xuǎn  zé    xiān hòu

 

yǐn  liào   lán  tiān    guān  chá        

 

wēn  nuǎn  de  chūn  tiān  lái  le。


                      

                        (12)un     ün

dūn  xià   xún zhǎo   chūn yǔ    juàn  zi 

            

zhǔn  què   yūn chē   lún  chuán  lín  yǔ

 

wēn  quán   yùn  qì    xì  jūn     jùn  mǎ

 

jiào  xùn    yǔn  xǔ    zhěn  tou     rèn zhēn

 

pīn  yīn    qīn  qiè     qún  zi      jītiān

 

xiǎo xīn      biān  pào      yuán  quān  

 


       yīn yuè huì        ān  quán  dì  yī

         


         (13)ang  eng  ing   ong

fāng  xiàng    cháng duǎn      yuǎn fāng       


xióng  yīng    huāng zhāng    zhōng guó     


cháng chéng   chángjiāng     zhuàng guān      


huān yíng    chéng zhǎng     dēng  shān


nóng  mín     líng dāng        zhēn  bàng  

 

gōng  píng    yīng  xióng     dāng  xīn    

 

huáng  gōng   xiōng  měng   shǒu  qiāng 


shàng  wǎng   xué  shēng    gōng chǎng 


1yíng huǒ chóngdiǎn dēng long


2、shǎn shuò  de  xīng  xing  xiàng  yǎn  jīng


(14)汉语拼音字母总表


声母(23个):

b    p    m   f    d    t    n    l

g    k     h   j    q    x 

zh   ch   sh   r    z    c    s

y    w 

单韵母(6个):

a    o    e     i    u   ü

复韵母(8+1个):

a ei  ui  a ou  iu  ie  üe  er(特殊)

前鼻韵母(5个):

an   en   in    un    ün

后鼻韵母(4个)

ang    eng    ing    ong

整体认读音节(16个)

zhi   chi    shi  ri   zi   ci  si  

yi    wu     yu 

ye    yue   yuan

yin   yun   ying

 

  评论这张
 
阅读(262)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018